• پیشرفت در مهارتهای آیلتس

    چرا پیشرفت در مهارتهای  Listening  و Reading  نسبت به دو مهارت  Speaking و  Writing کندتر است؟

    اساسا مهارتهای زبان انگلیسی را به دو گروه تقسیم می کنند:
    ۱- مهارتهای Productive  یعنی زایشی که عبارتند از : Writing  و Speaking
    2- مهارتهای  Receptive  یعنی دریافتی که عبارتند از :  Listening  و  Reading
    پیشرفت در مهارتهای  Productive سریع تر اتفاق می افتد چرا که شخص آموزش گیرنده بر مبنای آموزشهای داده شده، مثلا گرامر، به قدرت تولید می رسد، به عبارت دیگر بعد از مدتی آموزش خود شخص آگاهانه جمله سازی می کند و قادر است تا اشتباهات خود را تصحیح کند و بر روی آنچه که می آموزد تسلط پیدا می کند، به عبارت ساده تر شخص نقش فعال در روند یادگیری ایفا می کند. این در حالی است که در مورد مهارتهای دریافتی چنین حالتی وجود ندارد و شخص آموزش گیرنده صرفا دریافت کننده اطلاعات بوده و نقش غیر فعال در یادگیری دارد، لذا به قدرت تولید نمی رسد و به همین دلیل روند تسلط به مهارتهای  Listening  و  Reading  نیاز به زمان بیشتری دارد.