خدمات آموزشی

خدمات آموزشی

استاد ملازاده مفتخر است تا به صورت حضوری خدماتی را به شرح ذیل به علا قمندان فراگیری زبان انگلیسی ارائه دهد:

تصحیح مقالات  IELTS به صورت تحلیلی :

شما میتوانید با هماهنگی قبلی جهت بررسی و رفع اشکال حضوری مقالات خود اقدام نمایید، استاد آنها را به لحاظ ۴ معیار اصلی در Writing که عبارتند از :    Grammar, Vocabulary, Cohesion و Task response بررسی نموده و همراه با یک نمونه ایده آل در اختیار شما قرار می دهد.

مشاوره و تعیین سطح:

شما میتوانید با هماهنگی قبلی، با استاد مشاوره آموزشی داشته و تعیین سطح گردید.

برگزاری آزمونهای شبیه سازی شده آیلتس ( Mock Exam ):

جهت صرفه جویی در وقت دانشجویان این آزمونها به یک روز خاص اختصاص پیدا نکرده و در طول هفتهبا هماهنگی قبلی با دانشجویان برگزار می شوند. این آزمونها هر ۴ مهارت را در بر گرفته و همراه با رفع اشکال خواهد بود.

برگزاری دورهای تخصصی:

این دوره ها ویژه عزیزانی است که قصد دارند در رشته تخصصی خود با تبحر کامل انگلیسی صحبت کنند. در این دورها از منابعی نظیر  English for meeting , English for presentation  و یا English for negotiating  و ... استفاده خواهد شد..

برگزاری دورهای آمادگی کنکور:

این دوره ها ویژه عزیزانی است که قصد آمادگی جهت حضور در آزمون کنکور را دارند.