• تفاوت wear, put on و dress

  درک تفاوت wear, put on و dress بسیار مهم است چون این سه در انگلیسی روزمره بسیار پرکاربرد هستند. اول از کلمه wear شروع می کنیم؛ wear به معنی ‘به تن داشتن’ است، نه پوشیدن. dress و put on هر دو به معنی پوشیدن هستند ولی یک فرق مهم بین این دو وجود دارد؛  مفعول فعل dress همیشه یک شخص است ولی مفعول فعل put on همیشه یک چیز (کفش، پیراهن، شلوار، جوراب…) است.

   I was wearing a suit at the airport

  در فرودگاه یک کت و شلوار به تنم بود

  Would you dress the children?

  میشه لباس بچه ها رو براشون بپوشی

  I want to put on this shirt

  من میخوام این پیراهن رو بپوشم

  I normally wear a shirt at work

  من معمولا در محل کار یک پیراهن می پوشم

 • Article

  article

 • Lesson 8: زمان حال ساده

  زمان حال ساده

  تعریف :

  از این زمان برای بیان کارهائی استفاده می شود که از روی عادت و تکرار انجام می شوند .

  مقطع زمانی این نوع کارها ممکن است روز  /   هفته  /   ماه   و یا  سال   باشد .

  از این زمان به ویژه برای بیان کارهای روزمره استفاده می شود .

   مثال :   من هر روز انگلیسی تمرین می کنم .

  ساختمان :

   Sub.  +   Infinitive without to  +  Obj. +   Every…

   

     I                  Practice                     English        everyday .

   

   نکته : در زمان حال ساده در صورتیکه فاعل سوم شخص باشد ( He   She  It   ) فعل جمله   S   یا  es   می گیرد .

   Ali        watches         TV         every night .

   Amir     goes   to  the  gym  every day .

   طریقه سئوالی و منفی کردن :

   چون در این نوع جملات فعل کمکی وجود ندارد برای سئوالی کردن باید از افعال کمکی   Do وDoes   ( برای سوم شخص ) در ابتدای جمله استفاده کرد .

   Do you meet Ali every week ?

   در صورتیکه فاعل جمله سوم شخص (  He   She  It  )  باشد از   Does   استفاده می شود . 

  Does Sara meet Ali every week ?

 • آزمون شماره ۶-زمان حال استمراری، مالکیت، فعل امر

  آزمون ۶

   

  جملات زیر را به انگلیسی بنویسید .                                                    

  ۱- شما در حال دادن چه جیزی به او ( مذکر ) هستید ؟

   ۲- اونها در حال نشان دادن چه چیزی به ما هستند  ؟

   ۳- آیا علی در حال بازی کردن با اونهاست ؟

   ۴- چه کسی در حال رانندگی به سمت خانه با او ( مونث ) است ؟

   ۵- نهارت را آهسته بخور  !

  ۶- کسی در خانه است    این طور نیست  ؟

  ۷- هیچ کسی درخانه نیست    این طور است ؟

   ۸- دفتر کارت را به موقع ترک کن !

   ۹- اونها در حال برسیدن چه چیزی از شما هستند ؟

   ۱۰- آیا اون خانم در حال خریدن یک کتاب برای اون آقا است ؟ 

 • Lesson 7:نحوه گفتن ساعت

  نحوه گفتن ساعت

  نکته : برای خواندن اعداد   ۱۳ تا ۱۹ استرس  روی سیلاب دوم یعنی کلمه Teen  قرار می گیرد .

  نکته : برای خواندن اعداد   ۳۰    تا    ۹۰    استرس  روی سیلاب اول قرار می گیرد .

             Thirteen  ………………..   Thirty            

             Fourteen   ………………… Forty                             

             Fifteen   …………………… Fifty                         

             Sixteen  ……………………  Sixty

             Seventeen ………………… Seventy

             Eighteen  …………………. Eighty           

             Nineteen  …………………  Ninety

    برای خواندن ساعت کافی است با کلمات زیر آشنا باشیم : 

  O’clock  برای نشان دادن راس ساعت استفاده می شود              

   Past   /    After   گذشته  از                                                    

   To مانده به                                                                    

   Half  نیم                                                                            

   A quarter  یک ربع                                                             

   Almost  تقریبا                                                                    

   Exactly  دقیقا                                                                     

   مثال :

   ۴ : ۰۰        It’s  ۴ o’clock   /   It’s 4

   ۴: ۰۹         It’s    ۴    o     ۹     /    It’s  ۹  past / after   ۴

   ۴ : ۱۰         It’s    ۴   ۱۰            /     It’s   ۱۰  past /  after  ۴

   ۴ : ۱۵         It’s     ۴   ۱۵           /      It’s     a quarter  past / after  ۴

   ۴ : ۲۵         It’s    ۴    ۲۵          /      It’s     ۲۵  past / after  ۴

   ۴ : ۳۰         It’s     ۴    ۳۰        /      It’s     half   past    ۴

   ۴ : ۴۰          It’s     ۴    ۴۰        /      It’s    ۲۰   to   ۵ 

   ۴ : ۴۵          It’s     ۴    ۴۵       /        It’s    a quarter  to    ۵

   ۴ :  ۵۵          It’s     ۴     ۵۵         /       It’s   ۵    to     ۵

   ۵ : ۰۰          It’s   ۵

   نکته : در صورتی که ساعت از نیم گذشته باشد دیگر از کلمه   half  استفاده نمی شود .

   a.m.  = From   ۱۲  midnight   to   ۱۲  noon

   It’s   ۴  a.m. (  in the morning )

   p.m.  = From    ۱۲  noon   to   ۱۲   midnight

   ۱۲  noon   to   ۶ p.m.   (  afternoon )                 It’s  ۳  p.m. (  in the afternoon )

   ۶ p.m.      to   ۸ p.m.   (  evening    )                   It’s  ۷  p.m. (  in the evening  )

   ۶ p.m.      to   ۱۲ midnight    (  night  )              It’s  ۱۱ p.m. (  at night )

 • فعل امر

   فعل امر 

  در صورتیکه علامت مصدر( To   ) را از مصدر بگیریم به فعل امر تبدیل می شود .

   Go home

  Do your homework

  Bring me some money

  Bring  some money to me

  Take them to school

 • آزمون شماره۵

  آزمون شماره ۵

   جملات زیر را به انگلیسی بنویسید .                                                            

    

  ۱- آیا مادر جک در حال نوشیدن چای است ؟

   ۲- آیا دوستان شما در حال رفتن به سینما هستند ؟

   ۳- علی در حال خریدن چه تعداد کتاب است ؟

   ۴- امیر در حال صحبت کردن با چه کسی است ؟

   ۵- چه کسی در حال خوردن نهار با علی است ؟

   ۶- علی و امیر در حال دویدن هستند   این طور نیست  ؟

   ۷- الان برف نمی بارد     این طور است ؟

    ۸- شما چه چیزی به تن دارید  ؟

    ۹- چه کسی در حال تمییز کردن اتاق است ؟

   ۱۰- علی در حال فکر کردن به چه چیزی است ؟

 • Lesson 6- ضمایر مفعولی و انواع مفعول

  ضمایر مفعولی

  ضمایری هستند که به جای مفعول جمله می نشینند و عبارتبد از :

    ضمایر مفعولی       ضمایر فاعلی

   I……………………….. Me

  You ……………………You

  He ……………………  Him

  She …………………… Her

  It ………………………..It

  We ……………………..Us

  You …………………… You

  They …………………. Them

  Ali is taking Mary to school .

  He is taking her to school .

   معنی ضمایر مفعولی بستگی به معنی فعل جمله دارد  یعنی با تغییر فعل احتمالا معنی ضمیر نیز تغییر می کند .

  Excuse me ………………………..  ببخش مرا 

  Talk to me ………………………..  با من حرف بزن

  Ask me ……………………………  از من سئوال کن

  Give it to me ………………………  اون بده به من

   انواع مفعول :

   ۱- در صورتی که مفعول به شخص اشاره کند مفعول شخصی نامیده می شود .

  ۲- در صورتی که مفعول به شیئ اشاره کند مفعول شیئ نامیده می شود .

   Amir is speaking to Ali …………… شخصی  مفعول

  Amir is watching TV     …………… مفعول شیئ

   بعضی جملات انگلیسی فقط یک مفعول دارند و بعضی دیگر دارای   دو  مفعول هستند .

  تعداد مفعولهای یک جمله بستگی به فعل جمله دارد . مثلا اگر در جملهای یکی از افعال زیر وجود داشته باشد

  آن جمله می تواند هم مفعول شیئ و هم مفعول شخصی داشته باشد .

  در صورتیکه جمله هم مفعول شیئ و هم مفعول شخصی داشته باشد ترتیب قرار گرفتن آنها به این صورت خواهد بود :

   مفعول شخصی   +    حرف اضافه     +   مفعول شیئ

  We’re sending           a letter          to              them

  مفعول شیئ     +   مفعول شخصی  

  We’re sending                     them            a letter

   یعنی در صورتیکه مفعول شخصی   قبل از مفعول شیئ قرار گیرد حرف اضافه حذف می شود .   

  Ali is bringing    a book   to   her

  Ali is bringing     her      a book

 • Lesson 4- مالکیت/ضمایرملکی

  مالکیت /  ضمایر ملکی

  از ضمایر ملکی برای نشان دادن مالکیت استفاده می شود . این ضمایر به تنهائی معنی دارند و به هیچ عنوان نباید همراه اسم باشند .

  Mine …………………مال من

  Yours ……………….مال تو

  His………………مذکر….. مال او

  Hers………………..مونث……. مال او 

  Its…………………… مال او

  Ours…………………. مال ما

  Yours ……………….. مال شما

  Theirs………………… مال اونها

   ضمایر ملکی به جای صفت ملکی و اسم می نشینند و ممکن است در ابتدا یا انتهای جمله قرار بگیرد 

   It is Ali’s book ……….. It is his book ……………It is his

   These are Mary’s pens …………These are her pens …………These are hers 

 • Somebody- Anybody- Nobody

  Somebody   به معنی کسی می باشد . فقط در جملات مثبت و با فعل مفرد  به کار میرود .

  There is  somebody  on the street .

  Anybody  به معنی هیج کسی می باشد . در جملات  منفی و سئوالی و با فعل مفرد  به کار میرود .

  There isn’t anybody on the street .

  Nobody   به معنی هیج  کسی می باشد . در جملات  مثبت با مفهوم منفی و با فعل مفرد  به کار میرود .

  There is nobody on the street .

    کلمه nobody   میتواند هم نقش فاعل و هم نقش مفعول داشته باشد .

   Nobody  is  listening to him .  نقش فاعل

   Ali is listening to nobody .          نقش مفعول

   در صورتیکه کلمه  anybody  فقط می تواند نقش مفعول داشته باشد .

  Ali isn’t  listening to anybody .  نقش مفعول