گرامر مبتدی

Lesson one

فعل بودن ( am , is , are )

I am                                     We are

You are                               You are

He/she/it is                        They are

 ضمایر و صفات اشاره ( This…These , That…Those )

 This is a house …………….These are houses .

 That is a pen ……………….Those are pens .

 صفت

  محل قرار گرقتن صفت قبل از اسم  و یا بعد ازفعل    To Be .   ( صفت هیچ وقت جمع بسته نمیشود )


This is a new car / This is an old car  ……….. Those are old cars       قبل از اسم                      

 This car is new   ……………………………. These cars are new              To be بعد از فعل

  جملات زیر را به انگلیسی بنویسید.

 ۱- این یک چتراست.

۲- آن یک تخم مرغ است.

۳- آن دختران منشی هستند.

۴- اینها چاقو نیستند.

۵- این کلاس بزرگ است.

۶-  آن یک مدرسه کوچک است.

۷- این ساعتها ارزان قیمت نیستند.

۸- اونها زنان قد کوتاهی هستند.

۹- این لیوان تمیز است. 

نظر شما