نکات مهم در مکالمه

از دیگشنری انگلیسی به انگلیسی استفاده کنید، هرچند که اینکار درابتدا کمی دشوار به نظر می رسد اما مطمئناً نتیجه قابل توجهی دربرخواهد داشت.

Use an English dictionary instead of a bilingual dictionary (as you progress)

نظر شما