نکات مهم در مکالمه

تا آنجا که می توانید جملات خودرا از فارسی به انگلیسی ترجمه نکنید چراکه ساختار این دو زبان همیشه اجازه اینکار را به ما نمی دهد و در برخی موارد معنی تغییر میکند مثلاً در فارسی فعل لذت بردن حرف اضافه (از) دارد درصورتیکه فعل enjoy حرف اضافه ندارد:من از شنا کردن لذت میبرم   I enjoy (from) swimming   ، در این جمله استفاده از کلمه from غلط است چراکه برگردان از زبان فارسی است

Practice using natural English instead of finding the English equivalents from your mother tongue.

نظر شما